javed Hussain(Chairman of IJIP)

Javed Hussain
Chairman

 

Pankaj Kumar Sahay (Cheif Advisor & Director of IJIP)

Pankaj Kumar
Cheif Advisor & Director

 

Shri Kishor S. Navandar(Head, Maharashtra)

Shri Kishor S. Navandar
Head,Maharashtra

 

Shashi Kant(National Coordinator of IJIP)

Shashi Kant Singh
National Co-Ordinator

 

Karan Singh(Co-Ordinator of IJIP)

Karan Singh
Co-Ordinator

 

Priyadarshi Kishore srivastav

Priyadarshi Srivastav
Journalist

 

Farookh nawazie

Farookh nawazie
Journalist

 

Neel Preet(Head Writer of IJIP)

Neel Preet
Head Writer

 

Chavvi Shyam Singh(Graphic Designer of IJIP)

Chavvi Shyam Singh
Graphic Designer

 

Sujeet Kumar Jha(Software Engineer of IJIP)

Sujeet Jha
Software Engineer